Consell de Barri de Sants

A les 19:15 h. del dillous 7 d’abril, va arribar el regidor del districte Jaume Asens juntament amb el conseller tècnic Xavier Farré i va començar el consell de barri a les Cotxeres de Sants amb la presència d’uns 60 veïns.

María Riba, consellera de Sants informa del nou servei d’acollida i atenció als infants a disposició dels veïns per afavorir la presència de pares i mares als consells de barri. Es procedeix al seguiment de l’ordre del dia establert i sense cap oposició s’aprova l’acta de la sessió anterior i donat que ho hi ha cap altra proposta, es dona per elegit el nou vicepresident del consell de barri senyor Josep M. Domingo, present a la taula, que agraeix el nomenament.

La responsable de serveis socials del districte va presentar les xifres corresponents als barris del districte respecte la taxa d’envelliment, nombre de població estrangera, desnonaments atesos i centres de serveis socials al barri entre d’altres, així com l’objectiu principal dels serveis socials: atendre famílies i persones que manifesten una situació de risc. Aquest objectiu implica tot un seguit de serveis i esmenta que una bona part del pressupost destinat a serveis socials es dedica a l’atenció als infants i l’atenció a domicili. Explica tanmateix que s’està treballant per fer efectiu, en breu, el servei de Radars al barri.

La consellera informa sobre el procés participatiu per posar nom als jardins del calaix de les vies i que aquest fet no variarà el nom del carrer Antoni de Campmany. S’obrirà un període de propostes i un petit equip recollirà les propostes per escollir-ne una. S’obre un torn de preguntes i es demana que el jardí porti el nom d’una dona relacionat amb la memòria històrica del barri. Es critica que ho hi hagi arbrat i diversos veïns es queixen pel fet d’haver tret el monument a la volta ciclista a Catalunya que hi havia a la placeta de Ramón Torres. El vicepresident pren la paraula per fer saber que s’ha creat un grup al barri que proposarà un nou nomenclàtor per alguns carrers del barri.

El regidor, Jaume Asens informa d’alguns temes del barri com ara: la finalització aquest proper dissabte dia 9 d’abril del procés participatiu per decidir com ha de ser la Barcelona que volem, la represa del diàleg amb Can Vies i de les obres de la Lleialtat Santsenca; el nou espai d’esbarjo per a gossos del carrer Priorat; l’inici de les obres del carril bici del carrer Joan Güell l’11 d’abril; la remodelació del carrer Càceres i la propera inauguració de Can Mantega el proper 14 d’abril, entre d’altres.

S’obren diversos torns de preguntes on els assistents fan saber les queixes al voltant dels desnonaments del carrer Burgos amb algunes finques amb problemes de salubritat. La consellera respon que és un tema heretat i que s’està pendent de l’aprovació dels pressupostos per iniciar actuacions; es reitera l’antiga reclamació de l’ascensor a l’estació del metro de la Plaça de Sants, on la María Riba respon que es tracta d’una competència de la Generalitat, tot i que estan a sobre; la demanda per part d’un veí de l’ús d’un espai buit al carrer Rosés que la consellera informa serà un jardí sensorial per a persones sord-cegues; la presentació del casal de joves de Sants i l’esplai l’Espurna, situat a tocar de l’església de Santa Maria de Sants on sembla ser que es construiran pisos i per tant l’espai disponible per a les activitats del casal es redueixen notablement. La consellera respon que s’intentarà trobat una solució a la manca d’espai, ja sigui en un altre espai al barri, si és el cas, ja que es considera que és un casal molt arrelat al barri.

A les 21:20 h. es dona per acabat el consell de barri amb l’agraïment a tots els assistents.